DIGITAL SERVICES & SENIOR'S INCLUSION

Vitajte v

DSSI - Digitálne služby a začlenenie seniorov

Potenciál Libraries & Communities Alliance v post COVID Era

Partnerstvá spolupráce vo vzdelávaní dospelých

O nás

Projekt DSSI má konzorcium zo 6 organizácií z 5 krajín.
Cieľom projektu DSSI je podporovať práva starších ľudí (s nízkou kvalifikáciou, žijúcich v odľahlých oblastiach, s problémami s mobilitou, migrantov atď. na prístup k informáciám a k celoživotnému vzdelávaniu.

Projekt im preto umožní využívať právo zúčastňovať sa na každodennom živote spoločnosti ako nezávislí občania prostredníctvom digitálne aktívneho starnutia.

K tomu napomôže využívanie sietí knižníc, keďže ich úloha sa začína meniť na centrum digitálnych informácií a služieb v dôsledku zrýchlenej digitálnej transformácie v pokovidovom období.

O projekte

Cieľ projektu
Cieľom programu DSSI je podporovať práva jednotlivcov vo vyššom veku (s nízkou kvalifikáciou, žijúcich v odľahlých oblastiach, s postupnými problémami s mobilitou, migrantov atď.) na prístup k informáciám a celoživotnému vzdelávaniu a využívať právo na účasť v každodennej spoločnosti ako nezávislí občania prostredníctvom digitálne aktívneho starnutia.

Projekt využíva širokú sieť knižníc ako digitálne informačné centrum, kde môžu starší občania získať základné digitálne zručnosti a uplatniť svoje vedomosti o vyhľadávaní a prístupe k fantastickej ponuke digitálnych služieb knižníc v oblasti zdravia a blahobytu, celoživotného vzdelávania, kultúrneho a sociálneho prepojenia a napokon elektronického obchodu a elektronickej verejnej správy.

Realizáciou projektu DSSI sa budú realizovať tieto priority vzdelávania dospelých:

Ciele a cieľové skupiny DSSI

ciele DSSI

DSSI sa zameriava na podporu zlepšovania digitálneho vzdelávania starších študentov s cieľom čeliť výzvam vyplývajúcim z vonkajších otrasov krízy COVID-19.

Cieľové skupiny DSSI
DSSI sa zameriava na starších ľudí s nízkymi digitálnymi zručnosťami, ktorí nemôžu využívať výhody digitálneho informačného veku, a na pedagógov, ktorí potrebujú primerané zručnosti na ich výučbu vo flexibilnom prostredí.

Projektoví partneri

Konzorcium DSSI tvorí 6 partnerov z 5 krajín EÚ.

Výsledky projektu

Výsledok 2
Prehľad literatúry a prechod k implementácii:
Bude vypracovaná komplexná správa o digitálnom prístupe k službám a informáciám v Európe. Správa sa bude týkať knižničných služieb krajín, procesov získavania informácií a vedomostí, politík celoživotného vzdelávania, verejnej správy a každodenných životných praktík, ako je sociálna interakcia a obchodné vzťahy. Správa bude obsahovať informácie o tom, ako sa uvedené procesy formovali najmä v období po skončení konferencie COVID-19. Projekt odhalí dôkazy o probléme digitálnej medzery obyvateľstva vo veku 65 rokov a viac. Projekt poskytne príklady toho, ako sú ľudia vo veku 65 rokov a viac vylúčení z výhod a príležitostí, ktoré poskytuje pokročilá technologická realita.
Výsledok 3
Školenie DSSI
V rámci tohto výsledku partneri vypracujú vzdelávacie materiály v podobe jednotlivých modulov, ktoré budú riešiť potreby zistené vo výsledku 2 s cieľom rozšíriť kompetencie vzdelávateľov dospelých. Tento otvorený vzdelávací zdroj (OER) bude obsahovať inovatívny a prispôsobený vzdelávací kurz pre seniorov v oblasti "Digitálne služby a inklúzia seniorov", ako aj kompetencie vzdelávateľov dospelých s metódou výučby DSSI.
Výsledok 3
Online vzdelávací kurz DSSI: Od implementácie a vstupov zainteresovaných strán po konečný výsledok
V rámci tohto výsledku sa navrhne a poskytne bezplatné, flexibilné a ľahko použiteľné otvorené prostredie pre vzdelávacie moduly DSSI. Táto otvorená platforma v ľahko dostupnej forme bude navrhnutá s ohľadom na individuálne ťažkosti a požiadavky starších učiacich sa podľa profilu, ktorý bol vytvorený v rámci WP2. Platforma ponúkne možnosť pre vzdelávateľov dospelých získať školiaci nástroj a zlepšiť svoje zručnosti digitálneho vzdelávania znevýhodnených skupín.

Kontaktuj nás

Telefón

123-456-7890

Email

eprojectdssi@gmail.com

Adresa

Adresa 1,

Scroll to Top

Koordinátor projektu

Technologická univerzita Shannon: Midlands Midwest - Írsko

TUS poskytuje trojcyklový systém vzdelávania, odbornej prípravy a výskumu, pričom zohráva kľúčovú úlohu v ekonomickom a sociokultúrnom rozvoji regiónov s osobitou vzdelávacou filozofiou aktívneho učenia sa v rámci svojich programov, vo všetkých disciplínach a na všetkých úrovniach, pričom zabezpečuje, že zostane pevne v s potrebami priemyslu a komunity v regiónoch, ktorým slúži.

TUS má medzinárodnú povesť v oblasti vývoja a implementácie inovatívnych produktov a služieb v oblasti knižníc, informačnej gramotnosti (IL), digitálnych zručností a akademického písania prostredníctvom svojho Centra knižničných a informačných zdrojov a viedla a podieľala sa na projektoch ERASMUS+, Tempus, CBHE zaoberajúcich sa knižnicou. , odbor informačná gramotnosť, digitálne vzdelávanie a akademické písanie. TUS viedli mnohé projekty financované EÚ v oblasti modernizácie a reformy knižníc vrátane informačnej gramotnosti a zručností v oblasti digitálnej gramotnosti, najmä v regiónoch, ako je západný Balkán (2018), ako aj v Číne a Kazachstane (2019).

TUS má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov a v posledných rokoch navrhli vysoko originálne učebné osnovy pre rozvoj zamestnancov knižníc v oblastiach ako digitálne vzdelávanie, 3D tlač, duševné vlastníctvo, knižničné služby pre podniky, výskum a podnikanie a prístup do knižníc pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré boli implementované a replikované v mnohých iných krajinách.

Projektoví partneri

UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE

Univerzita Komenského bola založená v roku 1919 a je najstaršou univerzitou na Slovensku. Filozofická fakulta je jednou z pôvodných troch zakladajúcich fakúlt. V súčasnosti je najväčšou fakultou na Slovensku s približne 3 000 študentmi na jej 65 rôznych študijných programoch. Akademických zamestnancov Filozofickej fakulty je viac ako 250 profesorov, docentov a odborných asistentov. Filozofická fakulta v posledných rokoch stabilne priťahuje najväčší počet uchádzačov o štúdium spomedzi podobných fakúlt na Slovensku, čo jej umožňuje zostať vysoko selektívne pri prijímaní študentov. Univerzitná knižnica je najstaršou a najväčšou vedeckou knižnicou na Slovensku. Bola založená v roku 1919. Obsahuje viac ako 2,7 milióna publikácií.

UNIVERZITA ISTANBUL - CERRAHPASA

Istanbulská univerzita-Cerrahpasa je štátna univerzita so sídlom v Istanbule.

Zákonom číslo 7141, ktorý bol zverejnený v úradnom vestníku zo dňa 5. mája 2018 a číslom 30425, sa niektoré fakulty, inštitúty, vysoké školy a odborné školy Istanbulskej univerzity odčlenili od tejto univerzity a začali pôsobiť pod strechou novovzniknutej univerzity. univerzite. pod názvom „Univerzita Istanbul-Cerrahpaşa“. Jeho meno je odvodené od Cerrah Mehmed Pasha, ktorý dal meno štvrti Cerrahpasa v Istanbule. Ponúka vzdelávanie v dvoch jazykoch, turečtine a angličtine.

Univerzita má osem kampusov a jej rektorát sa nachádza v Avcılar Campus. Okrem toho má 10 fakúlt, 6 ústavov, 1 vysokú školu, 5 odborných vysokých škôl a 16 výskumných centier.

OBEC TRIKALA

Magistrát mesta Trikala je priekopníckym gréckym miestnym úradom v oblasti digitálnych aplikácií a členom Európskej siete inteligentných miest. Obec Trikala vytvorila prvú digitálnu komunitu v Grécku a v roku 2010 patrila medzi 21 najinteligentnejších komunít na svete. Odvtedy sa samospráva podieľala na dlhom zozname inovatívnych projektov inteligentných aplikácií, ktoré sa týkali najmä udržateľnej mobility, elektronického zdravotníctva a digitálnej konektivity pre všetkých občanov. Hlavnou prioritou samosprávy je vytvorenie a implementácia systému riadenia digitálnych technológií, ktorý je zameraný na pomoc občanom na diaľku.

Mestská knižnica Trikala bola založená v roku 1958 a je súčasťou Riaditeľstva školstva, kultúry a športu Magistrátu mesta Trikala. Jeho cieľom je byť stálym odkazom kreativity a dostupných vedomostí pre všetkých občanov.

INSTALOFI LEVANTE S.L.

Inštalácia Levante S.L. (FyG Consultores) je súkromný vzdelávací podnik na vysokej úrovni, priekopník v spolupráci s firmami, dospelými a mladými ľuďmi vo vzdelávaní o inovatívnych konceptoch, zakladaní podnikania, základných zručnostiach zamestnateľnosti, gramotnosti a počítaní, podnikavosti a soft&hard. tréning zručností. FyG aktívne pôsobí ako vzdelávacia a školiaca spoločnosť, ktorá podporuje a zlepšuje rozvoj dospelých, ktorí hľadajú nové príležitosti a pomáha im stať sa zamestnateľnejšími, čelia rôznym faktorom vylúčenia: dospelí a mladí ľudia s problémami vo vzdelávaní, nezamestnaní s ekonomickými alebo sociálnymi prekážkami.

FyG má skúsenosti s vedením širokej škály tréningových kurzov a mentorských programov pre firmy, podnikateľov, Start-Ups, aj s jednotlivcami zo znevýhodnených skupín. Pôsobí ako orgán poskytujúci kariérové poradenstvo, odborné poradenstvo a informácie poskytujúce služby sprostredkovania zamestnania a sprostredkovania na trhu práce pre nezamestnaných ako: orientácia, školenia, hodnotenie a informácie. Spoločnosť bola založená v roku 2001 a pôsobí na medzinárodných trhoch a pomáha spoločnostiam definovať stratégie, ktoré im umožnia rásť na zahraničných trhoch a v medzinárodnom obchode.

DIA ODBORNÉ VZDELÁVACIE CENTRUM LTD

DIAS je vzdelávacia a poradenská organizácia akreditovaná Gréckou národnou organizáciou pre certifikáciu kvalifikácií a odborné poradenstvo – EOPPEP. DIAS bol založený v roku 2009 v Karditse a dnes má aj ďalšie 2 prevádzkové kancelárie v iných mestách. DIAS implementuje systém manažérstva kvality, v ktorom boli všetky procesy a postupy starostlivo navrhnuté a kvalitatívne testované podľa medzinárodných štandardov v oblasti odborného vzdelávania. Našou víziou je vyvinúť sa na konkurencieschopnú celoeurópsku organizáciu odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania a poskytovať príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu, poradenstvo a podporu jednotlivcom a podnikom podporovaním excelentnosti a kvality v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy dospelých a odbornej prípravy.

DIAS je v súlade so strategickým rámcom EÚ v boji proti rastúcej miere nezamestnanosti – najmä medzi znevýhodnenými ľuďmi – a konfrontácii s rizikom, ktoré postihuje aj vysoký počet dospelých pracovníkov (javy sociálneho vylúčenia a nárast chudoby sú čoraz zreteľnejšie, čo ohrozuje sociálna súdržnosť a životná úroveň), prostredníctvom skvalitnenia a efektívnosti poskytovaného vzdelávania/odbornej prípravy. Poslaním DIAS je poskytovať certifikované možnosti vzdelávania a školenia, poradenstvo a osobný rozvoj s cieľom prispieť k zlepšeniu kvality života. Organizácia zamestnáva 11 zamestnancov na plný úväzok a 50 trénerov/expertov na čiastočný úväzok.