DIGITAL SERVICES & SENIOR'S INCLUSION

O nás

O nás

Projekt DSSI má konzorcium zo 6 organizácií z 5 krajín.
Cieľom projektu DSSI je podporovať práva starších ľudí (s nízkou kvalifikáciou, žijúcich v odľahlých oblastiach, s problémami s mobilitou, migrantov atď. na prístup k informáciám a k celoživotnému vzdelávaniu.

Projekt im preto umožní využívať právo zúčastňovať sa na každodennom živote spoločnosti ako nezávislí občania prostredníctvom digitálne aktívneho starnutia.

K tomu napomôže využívanie sietí knižníc, keďže ich úloha sa začína meniť na centrum digitálnych informácií a služieb v dôsledku zrýchlenej digitálnej transformácie v pokovidovom období.

O projekte

Cieľ projektu
Cieľom programu DSSI je podporovať práva jednotlivcov vo vyššom veku (s nízkou kvalifikáciou, žijúcich v odľahlých oblastiach, s postupnými problémami s mobilitou, migrantov atď.) na prístup k informáciám a celoživotnému vzdelávaniu a využívať právo na účasť v každodennej spoločnosti ako nezávislí občania prostredníctvom digitálne aktívneho starnutia.

Projekt využíva širokú sieť knižníc ako digitálne informačné centrum, kde môžu starší občania získať základné digitálne zručnosti a uplatniť svoje vedomosti o vyhľadávaní a prístupe k fantastickej ponuke digitálnych služieb knižníc v oblasti zdravia a blahobytu, celoživotného vzdelávania, kultúrneho a sociálneho prepojenia a napokon elektronického obchodu a elektronickej verejnej správy.

Realizáciou projektu DSSI sa budú realizovať tieto priority vzdelávania dospelých:

Ciele a cieľové skupiny DSSI

DSSI ciele

DSSI sa zameriava na podporu zlepšovania digitálnych zručností u seniorov. v súvislosti s výzvami, ktoré priniesla kríza koronavírusu. Preto je cieľom DSSI vytvoriť otvorenú platformu pre program bezplatného online vzdelávania o tom, ako používať internet a pristupovať k digitálnej knižnici a verejným službám pre vzdialených používateľov vo vyššom veku, ktorí nemajú dostatočné digitálne zručnosti a cítia sa odstrčení.

DSSI vytvorí základ pre rozvoj vysokokvalitných služieb pre všetkých používateľov knižničných a informačných služieb, ako aj pre poskytovanie podporných informácií s cieľom znížiť nerovnosti v rámci krajín a medzi nimi a riešiť diskrimináciu vyplývajúcu z vylúčenia z dôvodu veku.

V súlade s cieľmi stanovenými Európskou komisiou v odporúčaní Rady o vzdelávaní a odbornej príprave dospelých (ADU) (2020) je cieľom DSSI:

Cieľové skupiny DSSI

DSSI sa zameriava na starších ľudí s nízkymi digitálnymi zručnosťami, ktorí nemôžu využívať výhody digitálneho informačného veku, a na pedagógov, ktorí potrebujú primerané zručnosti na ich výučbu vo flexibilnom prostredí.

Hlavnou cieľovou skupinou projektu sú teda starší ľudia, ktorí majú ťažkosti s prístupom k informáciám a vzdelávaniu vo formálnom vzdelávacom prostredí z dôvodu problémov s mobilitou, živote na vidieku alebo vzdialenej polohy, migrácie alebo preto, že už dlhší čas neabsolvovali žiadne vzdelávanie alebo odbornú prípravu. Okrem toho budú mať možnosť vzdelávať sa v oblasti neformálneho vzdelávania dospelých aj zamestnanci komunitných organizácií (domáca starostlivosť, denné centrá, domovy dôchodcov atď.), dobrovoľníci alebo dokonca mladší členovia rodiny.

Okrem toho sa zamestnanci knižníc a vzdelávatelia dospelých (formálne centrá vzdelávania dospelých, neformálni vzdelávatelia dospelých pracujúci v komunitných podporných skupinách, denných centrách, mimovládnych organizáciách atď.

Medzi cieľové skupiny projektu patria aj národné a európske siete knižníc, centrá vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania, mimovládne organizácie, verejná správa, primárne zdravotníctvo, tvorcovia politík atď.

Spoj sa s nami

Scroll to Top